obecní knihovna
Zřizovací listina
Knihovní řád
Výpůjční řád
Ceník

Obec Dřešín vydává, na základě usnesení obecního zastupitelstva čj. 49/2003 ze dne 18.6. 2003 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonemZřizovací listinu
Obecní knihovny ve Dřešínku

Organizační složky obce /dále jen knihovna/


Čl. 1
Označení zřizovatele

Obec Dřešín. Okres Strakonice. IČO 251 160.


Čl. 2
Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní knihovna Dřešínek.
Sídlo a adresa organizace: Dřešínek, 387 19 Čestice.

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.


Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:
Obecní knihovna ve Dřešínku, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:
 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna poskytuje meziknihovní služby (výpuční, informační a reprografický).
 3. Knihovna zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 4. Knihovna umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení (Internet).
 5. Knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi v obci.
 6. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 7. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu.
 8. Při plnění svých hlavních činností spolupracuje se Šmidingerovou knihovnou Strakonice, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy.

Čl. 4
Vedení knihovny

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným mu do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce:
  hmotný majetek:
  dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 0,-Kč
  drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 0,-Kč


 2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.Čl. 6
Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace(granty), finanční dary, sponzorské přízpěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele nejpozději před koncem kalendářního roku.
 6. Zřizovatel pravidelně kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Ruší se zřizovací listina Obecní knihovny ve Dřešínku ze dne 03.05.1993 čj. 01/K/1993.
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 25.06.2003.


V Dřešíně 25.06.2003


nahoru ...


V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Dřešínku, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 49/2003 ze den 25.06 2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám


KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny ve DřešínkuI. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytnout rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna bezplatně poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovnického zákona (§ 4, odst.1 a-d).
 2. Knihovna poskytuje tyto placené služby v souladu s knihovním zákonem (§ 4,odst. 2-4):
  1. registraci uživatelů
  2. meziknihovní služby
  3. prístup k placeným informačním zdrojům (Internet).
 3. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené podle osobních dokladů uživatele.
 2. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha (Havelkova 22, 130 00 Praha 3).
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Uživatel je povinen řídit se pokyny pro užívání výpočetní techniky a je povinen plně respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
 3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.
III.Vypůjční řád

Čl. 5
Zpřístupnění a půjčování knihovních dokumentů

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního fondu, z knihovního fondu Šmidingerovy knihovny Strakonice prostřednictvím výměnných souborů nebo na požádání uživatele z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (knihovní zákon č. 257/2001 Sb., §14, vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a pokynů Národní knihovny ČR).
 2. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s vyjímkou dokumentů, které jsou: nenahraditelné, z prezenčního fondu, porušují obecné právní předpisy, apod.
 3. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc a nežádá-li dokument další uživatel.
 4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 5. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 6. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady. Je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 7. Uživatel může požádat ústně i písemně o rezervaci dokumentu.
 8. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 9. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (Ceník). Nevrátí-li uživatel dokument ani po upomenutí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 10. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 6
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly
Čl. 7
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček.
 3. Ztráta čtenářského průkazu.
Čl. 8
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knižního řádu jsou přílohy.
 3. Ruší se Výpůjční řád ze dne 03.05.1993.
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou ode dne 25.06.2003.
Přílohy:
 1. Ceník placených služeb a poplatků obecní knihovny ve Dřešínku.
 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny


Ve Dřešíně dne 25.06. 2003


nahoru ...


Výpůjční řád

Obecní knihovny ve Dřešínku 1. Obecní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům ve svých provozních místnostech, a to prezenčním i absenčním půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb.
 2. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České republiky i cizinec. Při zápisu předloží občané ČR platný občanský průkaz, cizinci pak platný doklad k pobytu v ČR. Mládež do 15 let se může stát čtenářem jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení půjčovního řádu. Čtenář je povinnen ohlásit změnu jména a bydliště.
 3. Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok.
  Paušální poplatek činí: 50,- Kč pro dospělé
  20,-Kč pro děti do 15 let a pro důchodce
  Tento poplatek opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.
 4. Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 periodik. Vypůjčené knihy a periodika nesmí půjčovat dalším osobám.
 5. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Čtenáři může být výpůjční doba prodloužena nejvýše dvakrát.
 6. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinnen zaplatit poplatek za opožděné vrácení.
  1. upomínka (nezasílá se).........2,-Kč
  2. upomínka..........................10,-Kč
  3. upomínka..........................20,-Kč
  upomínací doporučený dopis...40,-Kč
  za vystavení nového čtenářského průkazu (ztráta) - 5,-Kč
 7. Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna nmá ve fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.
  Poplatek za MVS - 15,-Kč (+ poplatek půjčující knihovny)
 8. Knihovna poskytuje čtenářům informace o dostupné literatuře ke studiu, k výkonu povolání, zájmové činnosti.
 9. Osobám s nakažlivou nemocí, nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.
 10. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny pozdějí zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně. Za knihovnické zpracování náhradního výtisku čtenář zaplatí poplatek 35,-Kč.
 11. Jestliže čtenář nedodržuje ustanovení výpůjčního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používání služeb knihovny. Toto právo může být odebráno i z hygienických důvodů.
 12. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu ve Dřešíně.
 13. Tento výpůjční řád nabyl účinnosti dnem 25.06.2003.


  nahoru ...


  CENÍK

  poplatků v Obecní knihovně ve Dřešínku  Registrační poplatek na 12 měsíců:
  Děti do 15 let...20 Kč
  Dospělí............50 Kč


  Meziknihovní výpůjční služba: 15 Kč (+ poplatek půjčující knihovny)


  Sankční poplatky:
  1. upomínka (nezasílá se) 2 Kč
  2. upomínka 10 Kč
  3. upomínka 20 Kč
 14. doporučený dopis 40 Kč

  ztráta dokumentu: cena dokumentu + 35 Kč
  ztráta časopisu: dvojnásobná cena časopisu
  ztráta čtenářské legitimace: 5 Kč
  poškození čárového kódu: 5 Kč.  nahoru ...